Milline on Hiina poliitika trüki- ja pakenditööstuse jõulise arengu toetamiseks?

Milline on Hiina poliitika trüki- ja pakenditööstuse jõulise arengu toetamiseks?

Kuna paberitrüki- ja pakenditööstusel on suhteliselt tugev võime tööjõudu vastu võtta ning keskkonnareostuse määr on suhteliselt madal, on riiklikud ja kohalikud omavalitsused seda tugevalt toetanud. Viimastel aastatel on Hiina valitsus välja andnud suure hulga paberitrüki- ja pakenditööstusega seotud tööstuspoliitikat.

china printing factory

1. Teade rohelise trüki rakendamise kohta

2011. aasta oktoobris andsid endine ajakirjanduse ja väljaannete peavalitsus ning keskkonnakaitseministeerium välja teate rohelise trüki rakendamise kohta ja otsustasid rohelise trüki ühiselt rakendada. Rakenduse ulatus hõlmab trükitootmisseadmeid, tooraine- ja abimaterjale, tootmisprotsesse ja trükiseid, pakendeid ja kaunistusi ning muid trükiseid, mis hõlmavad kogu trükitoodete tootmisprotsessi.

Lisaks ehitame trükitööstuses välja rohelise trüki raamistiku, sõnastame ja avaldame järjest rohelise trüki standardid ning propageerime järk-järgult rohelist trükkimist arvete, piletite, toidu- ja ravimipakendite jms valdkonnas; luua rohelise trüki tutvustusettevõtted ja välja anda rohelise trüki jaoks asjakohased tugipoliitika.

China printer for books

2. Ettevõtte keskkonnahoidlike hangete suunised (prooviversioon)

Ressursisäästliku ja keskkonnasõbraliku ühiskonna ülesehituse edendamiseks suunake ja edendage ettevõtteid oma keskkonnakaitsealaste kohustuste aktiivsel täitmisel, keskkonnasäästliku tarneahela rajamisel ning rohelise, vähese süsinikdioksiidiheitega ja ringikujulise arengu saavutamiseks, 22. detsember 2014 , Kaubandusministeerium, endine keskkonnakaitseministeerium, tööstuse ja infotehnoloogia ministeerium andsid ühiselt välja ettevõtte roheliste hangete suunised (prooviversioon), milles tehti ettepanek:

Julgustage ettevõtteid parandama hankeprotsessi, osalema aktiivselt tarnija tootearenduses ja tootmisprotsessis ning suunama tarnijaid vähendama erinevate tooraine- ja pakkematerjalide tarbimist väärtusanalüüsi ja muude meetodite abil ning asendama need keskkonnasõbralikemate materjalidega, et vältida või vähendada keskkonnareostust;

Innustage ettevõtteid nõudma tarnijatelt toodete või tooraine tarnimist rohelise pakendi nõuete täitmiseks, mitte kasutama mürgiseid või kahjulikke aineid pakkematerjalidena, kasutama taaskasutatavaid, lagunevaid või kahjutuid pakkematerjale, vältima liigset pakendamist ja järgima eeldust nõudluse korral minimeerida pakendite materjalide tarbimist;

Ostjad ja tarnijad saavad edendada rohelist tarbimist kogu ühiskonnas, seistes vastu kaupade liigsele pakendamisele, suunates tarbijaid rohelises tarbimises aktiivselt osalema ning vähendades ühekordselt kasutatavate toodete ja plastist ostukottide kasutamist;

Produce Shopping Recycle Carry bag

Ettevõtted ei tohiks ülemäärase pakendamise vältimiseks ja ringlussevõtu edendamiseks osta tooteid, mis ei vasta pädevate kaubandusasutuste nõuetele.

Selle juhendi asjakohaste nõuete põhjal otsustades vastavad rohelise trükise tooted ja teenused keskkonnasõbralike hangete nõuetele, mis annab uusi võimalusi rohelise trükiettevõtete ning roheliste tooraine- ja abimaterjalide tootjate edasiseks arenguks minu riigis. Rohelisel ümberkujundamisel on oluline roll edendamisel.

3. „Valmistatud Hiinas 2025”

2015. aasta mais andis riiginõukogu välja strateegilise kava „Made in China 2025“. „Valmistatud Hiinas 2025 ″ on riiklik strateegiline plaan kõrgekvaliteedilise tootmise tugevdamiseks ja see on strateegia„ Kolm aastakümmet “Hiina kümne tootmisjõu ehitamise esimene kümnend.

Programmis tehakse ettepanek kiirendada rohelist ümberkujundamist ja töötleva tööstuse ajakohastamist, edendada igakülgselt traditsiooniliste töötlevate tööstuste, nagu teras, värvilised metallid, kemikaalid, ehitusmaterjalid, kergetööstus, trükkimine ja värvimine, rohelist ümberkujundamist, arendada ja edendada rohelist tehnoloogia ja seadmed ning keskkonnasäästliku tootmise realiseerimine; kiirendada uue põlvkonna infotehnoloogia ja tootmise propageerimist Tehnoloogia integreerimine ja arendamine ning intelligentne tootmine kui industrialiseerimise ja informatiseerimise sügava integreerimise peamine suund.

Tuleb keskenduda intelligentsete seadmete ja intelligentsete toodete väljatöötamisele, edendada tootmisprotsesside intelligentsust, arendada uusi tootmismeetodeid ja täiustada igakülgselt ettevõtte teadus- ja arendustegevuse, tootmise, juhtimise ja teenuste intelligentset taset. Tulevikus saab nutika tootmise pideva populariseerimise abil nutikas pakendamine ja trükkimine tööstuse edasiseks arengusuunaks.

print boad kid book

4. "Teade lenduvate orgaaniliste ühendite vähendamise kava kohta peamistes tööstusharudes"

Tööstus- ja infotehnoloogiaministeerium ning rahandusministeerium andsid 2016. aasta juulis ühiselt välja teatise võtmetööstuste lenduvate orgaaniliste ühendite vähendamise kavast. Kava sihtnõuete kohaselt vähendatakse 2018. aastaks tööstussektori lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguseid 2015. aastaga võrreldes 3,3 miljoni tonni võrra.

Plaan valis 11 tööstusharu, sealhulgas trükivärvid, liimid, pakendamine ja trükkimine, naftakeemia, pinnakattematerjalid jms, peamisteks tööstusharudeks, et kiirendada lenduvate orgaaniliste ühendite vähenemist ja parandada rohelise tootmise taset.

Plaanis on selgelt öeldud, et pakendi- ja trükitööstus peaks rakendama protsessitehnoloogia ümberkujundamise projekte ning edendama madala (üldse) LOÜ sisaldusega roheliste tintide, lakkide, purskkaevude, puhastusvahendite, liimide, vedeldite ning muude tooraine- ja abimaterjalide kasutamist. ; Julgustage fleksotrükitehnoloogia ja lahustivaba komposiittehnoloogia kasutamist ning vähendage järk-järgult sügavtrükitehnoloogiat ja kuiva komposiittehnoloogiat.

5. „Suunavad arvamused minu kodumaa pakenditööstuse ümberkujundamise ja arengu kiirendamise kohta“

2016. aasta detsembris tehti tööstuse ja infotehnoloogia ministeeriumi ja kaubandusministeeriumi avaldatud „Suunised arvamused Hiina pakenditööstuse ümberkujundamise ja arengu kiirendamise kohta“ ettepanek: positsioneerida pakendid teenusele orienteeritud töötleva tööstuse hulka; keskendudes rohelisele pakendile, ohutule pakendile, nutikale pakendile ja standardsele pakendile, et ehitada tööstustehnoloogia innovatsioonisüsteem; tagada, et tööstus säilitaks keskmise kuni suure kiirusega kasvu, suurendades samal ajal oma linnastute arenguvõimalusi ja kaubamärgi kasvatamise võimalusi; suurendada teadus- ja arendustegevuse investeeringuid, et suurendada sõltumatute läbimurdevõimekust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet võtmetehnoloogiates; parandada tööstuse informatsiooni, automatiseerimise ja intelligentsuse taset.

Samal ajal on vaja vabaneda pakenditööstuse suurest ja suurest energiatarbimisest, luua ja moodustada roheline tootmissüsteem; juhtida sõjaväe-tsiviilpakenditehnoloogia põhivõimaluste kogumist ja parandada mitmekesiste sõjaliste ülesannete kaitsepakendite toetuse taset; optimeerida tööstusharu standardisüsteemi ja juhtida pakendi standardimist. Logistika tarneahela standardimine suurendab standardse juhtimistaseme ja rahvusvahelise võrdlusuuringute määra.

printing manufacturer for books

6. „Hiina pakenditööstuse arengukava (2016–2020)”

2016. aasta detsembris esitati Hiina pakendiföderatsiooni välja antud Hiina pakenditööstuse arengukavas (2016–2020) strateegiline ülesanne ehitada pakendijõud, nõuda sõltumatut innovatsiooni, murda läbi põhitehnoloogiaid ja rohelise pakendi igakülgset edendamist. ohutu pakendamine ja nutikas pakendamine. Pakendite integreeritud arendamine suurendab tõhusalt terviklikku konkurentsivõimet pakenditoodete, pakendiseadmete ning pakendamise ja trükkimise põhivaldkondades.

7. „Trükitööstuse arengukava 13. viieaastase perioodi perioodil“

2017. aasta aprillis avaldati ajakirjanduse, trükiste, raadio, filmi ja televisiooni riikliku administratsiooni välja antud trükitööstuse kolmeteistkümnendal viieaastasel arengukavas, et „kolmeteistkümnenda viieaastase kava” perioodil on minu kodumaa trükiste ulatus tööstus sünkroniseeritakse põhimõtteliselt rahvamajanduse arenguga, saavutades pideva laienemise. „13. viieaastase plaani“ perioodi lõpus ületas trükitööstuse toodangu koguväärtus 1,4 triljonit, olles maailma tippude seas.

Digitaaltrükk, pakenditrükk, uus trükk ja muud valdkonnad on säilitanud kiire arengu ning trükitööstuse väliskaubanduse kaubandus on pidevalt kasvanud; pakenditrüki muundamise edendamine loominguliseks kujundamiseks, isikupärastatud kohandamiseks ja keskkonnakaitse rakendusteks ning selliste trükimeetodite toetamine nagu ofsettrükk, siiditrükk ja fleksotrükk. Digitaalne tehnoloogia on integreeritud ja arenenud. Paberi pakendi- ja trükitööstuse riiklik poliitika toetab kindlalt tööstuse arengut.

8. „Riikliku kultuuriarengu ja reformikava ülevaade 13. viieaastase kava raames“

Riiginõukogu andis 2017. aasta mais välja ja viis ellu „Riikliku kultuuriarengu ja reformikava ülevaade 13. viieaastase kava perioodil“, milles esitati selgelt 13. viieaastase kultuuri arengu juhtiv ideoloogia ja üldised nõuded. Plaani periood. Ülevaates tehakse ettepanek edendada traditsiooniliste tööstusharude, nagu kirjastamine ja levitamine, filmi- ja teletootmine, kunsti ja käsitöö, trükkimine ja paljundamine, reklaamiteenused, kultuuriline meelelahutus, ümberkujundamist ja ajakohastamist ning toetada digitaaltrüki ja nanotrüki arengut.

cardboard box wholesaler

9. „Rohelise pakendi hindamise meetodid ja juhised”

2019. aasta mais andis turu reguleerimise riiklik amet välja „rohelise pakendi hindamise meetodid ja juhised“, milles sätestati rohelise pakendi hindamiskriteeriumid, hindamismeetodid, hindamisaruande sisu ja vorm madala süsinikusisaldusega, energiasäästu, keskkonnasäästlikkuse nõuete osas. roheliste pakenditoodete kaitse ja ohutus. Ja määratleb "rohelise pakendi" tähenduse: pakenditoodete kogu olelusringi jooksul, eeldades pakendamisfunktsioonide nõuete täitmist, pakend, mis on vähem kahjulik inimeste tervisele ja ökoloogilisele keskkonnale ning tarbib vähem ressursse ja energiat.

Rohelise pakendi hindamismeetodid ja suunised sätestavad rohelise pakendi hindamise peamised tehnilised nõuded neljast aspektist: ressursside, energia, keskkonna ja toote atribuudid.

SmartFortune'i trükipakenditootja on olnud selles valdkonnas (Kohandage raamatute printimist, kohandage paberist kinkekarpi, kohandage paberist kinkekotti) rohkem kui 25 aastat. Tere tulemast meie tehase juurde oma kulude kokkuhoiuks.

manufacturer for paper box


Postituse aeg: jaan-04-2021